Regulamin

§ 1. Zakres zastosowania i obowiązywania

 1. W przypadku braku innego pisemnego uzgodnienia, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy produktów z oferty Janser Polska (dalej: umów) zawieranych między Janser Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, adres do doręczeń: ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 64-111 Lipno, numer KRS: 0000200509, NIP: 6971002424, REGON: 410224660 (dalej: Janser Polska) z przedsiębiorcami (dalej: Klientami).
 2. Przez Klienta, o którym mowa w ust. 1, rozumie się osobę fizyczną, prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z OWH najpóźniej w momencie złożenia zamówienia.
 4. OWH są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.janser.pl w zakładce ‘Regulamin’, a także w siedzibie Janser Polska. Na wniosek Klienta złożony przed zawarciem umowy, OWH mogą zostać udostępnione mu mailowo lub listownie na wskazany przez niego adres.
 5. OWH uznaje się za wiążące dla Klienta od momentu złożenia zamówienia.
 6. Bez względu na późniejsze zmiany OWH, dla danej umowy stosuje się OWH obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 7. Strony mogą odstąpić od OWH w całości lub w części w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie aneksu skutkuje wyłączeniem OWH w całości lub w części, przy czym w miejsce wyłączonych postanowień OWH stosuje się nowe, uzgodnione aneksem.

§ 2. Zamówienia

 1. Klient każdorazowo składa zamówienie w formie:
  • elektronicznej (e-mailem na adres: info@janser.pl);
  • poprzez  sklep internetowy www.janser.pl;
  • telefonicznej (pod numerem: +48 600 033 044). Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Klient jest związany złożonym zamówieniem przez okres 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Janser Polska.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte, o ile Janser Polska nie poinformuje Klienta w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia o braku możliwości jego realizacji.
 4. Wysyłki częściowe (rzeczy dostarczane częściami) są dopuszczalne bez odrębnych uzgodnień, chyba, że Klient wyraźnie im sprzeciwił się. W przypadku uzgodnienia wiążącego terminu wysyłki, wysyłki częściowe są dopuszczalne tylko wówczas, gdy następować będą w przewidzianym terminem przedziale czasowym.

§ 3. Ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej www.janser.pl w zakładce ‘Polityka prywatności i Cookies’.

§ 4. Warunki wysyłki

 1. Wysyłka towarów na koszt Janser Polska uzależniona jest od wartości zamówionego towaru, którą każdorazowo wskazuje obowiązujący Cennik. W przypadku zamówień, poniżej minimum logistycznego, wszelkie koszty wysyłki towaru pokrywa Klient zgodnie z opłatami określonymi w zakładce „Ile wynosi koszt dostawy” na stronie internetowej www.janser.pl
 2. Dostawa zamówionego towaru, który jest dostępny w magazynie następuje standardowo w następnym dniu roboczym, z wyłączeniem przypadków działania siły wyższej. Istnieje możliwość wysyłania dostępnego w magazynie towaru za dodatkową opłatą (w takiej sytuacji nie obowiązują ogólne zasady dotyczące opłat uzależnionych od wartości zamówienia) w dniu złożenia zamówienia, jeśli zamówienie zostało złożone do godziny 12.00.

§ 5. Przejście ryzyka, odbiór

 1. W przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym transportem miejscem wydania towaru jest magazyn w siedzibie Janser Polska i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru. Janser Polska może odmówić załadunku w przypadku użycia przez Klienta środka transportu nieprzystosowanego do przewozu zamówionych produktów.
 2. W przypadku, gdy Janser Polska zapewnia transport zamówionego towaru, dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie wydania towaru przewoźnikowi (INCOTERMS 2020 CPT), który przejmuje odpowiedzialność za towar do momentu dostawy towaru u Klienta.
 3. Klient zapewnia czynności rozładunkowe i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą rozpoczęcia rozładunku.
 4. Kupujący ponosi koszty zwłoki w przyjęciu towaru.
 5. Jeśli  istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu lub środka transportu przewoźnika w związku ze wskazanym miejscem dostawy, Klient ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego produktu. Przewoźnik może zażądać od Klienta stosownego pisemnego oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności. W przypadku odmowy przez Klienta złożenia takiego oświadczenia, uważa się, że produkt dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie i stanie.

§ 6. Ceny i płatności

 1. Cennik ustalany jest przez Janser Polska i określa w szczególności ceny oferowanych towarów, minimum logistyczne oraz opłaty za wysyłkę. Cennik jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta Janser Polska, a także u Przedstawicieli Handlowych Janser Polska.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto, tzn. cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.
 3. Zmiany Cennika dokonuje jednostronnie Janser Polska. Wprowadzone do Cennika zmiany obowiązują Klienta od chwili wejścia w życie nowego Cennika. W momencie wejścia w życie nowego Cennika traci ważność Cennik poprzednio obowiązujący.
 4. Niezależnie od późniejszych zmian Cennika, dla danej umowy obowiązuje Cennik z dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Towar zostaje postawiony do odbioru w opakowaniu przyjętym w obrocie handlowym. Janser Polska nie ponosi kosztów związanych z utylizacją opakowań.
 6. Klient każdorazowo zapłaci cenę za towar w wysokości i w terminie wskazanym w dokumencie rozliczeniowym (m.in. fakturze VAT).
 7. Dostępne są następujące metody płatności:
  • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  • blik
  • przelew na rachunek bankowy Janser Polska: 38 1750 1136 0000 0000 0266 5131
  • pobranie
  • gotówka przy odbiorze osobistym
  • leasing
  • raty
  • płatności odroczone
 8. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są Przelewy24 oraz mElements S.A.
 9. Za datę zapłaty uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Janser Polska kwotą ceny w pełnej wysokości. Do dokumentu rozliczeniowego Janser Polska dolicza podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Prawo potrącenia wierzytelności przysługuje Klientowi tylko wówczas, jeżeli jego wierzytelności wzajemne są bezsporne lub skutecznie uznane przez Janser Polska
 11. W przypadku przekroczenia terminu płatności Janser Polska zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 12. Klient składając zamówienie upoważnia Janser Polska do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§ 7. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Janser Polska zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uiszczenia ceny zakupu przez Klienta.
 2. Janser Polska ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądania niezwłocznego wydania towaru w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niezgodnego z umową postępowania Klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności  za zamówiony towar.
 3. W razie odebrania towaru od Klienta, Janser Polska może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.

§ 8. Rękojmia i gwarancja jakości

 1. Skład oraz / lub właściwości towarów są określone wyłącznie przez informacje zawarte w każdorazowym aktualnym opisie załączonym do zakupionego towaru. Przekazanie przed zawarciem umowy próbki lub wzoru towaru nie wywiera skutków prawnych odnośnie przedmiotu zawartej następczo umowy. Janser Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania w tym zakresie zmian.
 2. O ile pisemnie, pod rygorem nieważności, nie umówiono się inaczej, Janser Polska nie udziela gwarancji jakości w rozumieniu przepisów art. 577 i nast. polskiego Kodeksu cywilnego. Towary dostarczane są zgodnie z opisami towaru. Opis towaru nie stanowi dokumentu gwarancyjnego.
 3. Janser Polska udziela rękojmi na sprzedawane przez siebie towary na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Rękojmia jest wyłączona przy transakcjach B2B (sprzedaż dla przedsiębiorców). 
 4. Użycie towarów może być wykonywane jedynie przez przeszkolony personel. Zakres oraz sposób użycia lub możliwości zastosowania towaru są zawarte w załączonych opisach i instrukcjach używania na opakowaniu, chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyraźnie uzgodniono inaczej. W razie wątpliwości Klient może samodzielnie zasięgnąć informacji o sposobie użycia danego towaru bezpośrednio u pracowników Janser Polska.
 5. Informacje i zalecenia techniczne w ramach udzielanej pomocy serwisowej mają charakter niewiążący, chyba że odpowiednie informacje stały się częścią umowy na skutek wyraźnego uzgodnienia, dokonanego pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie w momencie otrzymania towaru sprawdzić kompletność przesyłki, jej zgodność z zamówieniem i załączonymi dokumentami. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, nieprawidłowości w dostawie lub wątpliwości co do warunków przewozu towaru, Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody w obecności kierowcy firmy spedycyjnej dostarczającej towar i przesłania go Janser Polska drogą elektroniczną lub listownie najpóźniej przed upływem 1 dnia roboczego następującego po dniu dostawy towarów. Zaniechanie przez Klienta któregoś ze wspomnianych obowiązków wyłącza odpowiedzialność Janser Polska z tytułu rękojmi.
 7. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient jest zobowiązany powstrzymać się od zastosowania produktu i niezwłocznie poinformować Janser Polska o wykryciu wady. W ciągu dwóch tygodni od daty wykrycia wady Klient powinien zgłosić pisemną reklamację oraz dostarczyć próbki lub wyraźne zdjęcia kwestionowanego towaru pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Janser Polska z tytułu rękojmi.
 8. Jeżeli mimo przeprowadzenia starannej kontroli towaru, której mowa w ust. 6, wady nie zostaną stwierdzone, a wada wyjdzie na jaw dopiero później, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi o wadzie Janser Polska w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od dnia wykrycia wady.
 9. W przypadku zasadnego i dokonanego z zachowaniem przewidzianych terminów zgłoszenia wadliwości towaru, Klient może żądać według swego uznania albo usunięcia tychże wad, albo też dostarczenia towaru wolnego od wad. Klient może skorzystać z tego prawa najpóźniej w terminie dziesięciu dni po złożeniu zgłoszenia wadliwości towaru. Jeżeli Klient nie skorzysta w tym czasie z przysługującego mu uprawnienia, prawo wyboru przechodzi na Janser Polska.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne w pozostałych przypadkach

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego i jakości obsługi:
  • mailowo na adres: info@janser.pl
  • pisemnie, na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 64-111 Lipno.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Klienta (nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Janser Polska rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej wpływu. O jej rozstrzygnięciu informuje Klienta w taki sam sposób, w jaki złożył on reklamację (mailowo albo listownie).
 4. Reklamacje dotyczące usługi płatności „Przelewy24”, Klient musi złożyć mailowo na adres: info@janser.pl niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiającej dokonanie płatności. Powinna ona zawierać elementy wskazane w ust. 2. Reklamacje te Janser Polska rozpatruje w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
 5. Reklamacje niezawierające danych, o których mowa w ust. 2, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

§ 10. Odpowiedzialność cywilna

 1. Janser Polska nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji i użytkowania produktów objętych umowami oraz umieszczonych na nich ostrzeżeniach.
 2. Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona.

§ 11. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Klientowi będącemu osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierającemu umowę na odległość (np. za pośrednictwem sklepu internetowego lub telefonicznie) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na targach lub wystawach), bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni liczonym:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Janser Polska wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez tego Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy składając Janser Polska jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, listownie na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 64-111 Lipno. Oświadczenie można złożyć na formularzu według wzoru z Załącznika nr 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zwrócić rzecz Janser Polska lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Janser Polska do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Janser Polska wyraźnie zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient, o którym mowa w ust. 1, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Janser Polska wyraźnie zgodziła się je ponieść.
 6. W przypadku odstąpienia od całości umowy Janser Polska zwraca wszystkie otrzymane od Klienta, o którym mowa w ust. 1, płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez tego Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Janser Polska), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Janser Polska została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ww. Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient ten nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Pozostałym Klientom nie przysługuje prawo, o którym mowa w § 11.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a OWH, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.
 2. Zawarcie umowy z Janser Polska nie upoważnia Klienta do swobodnego posługiwania się zastrzeżonymi znakami towarowymi do których wyłączne prawo na terenie Polski posiada Janser Polska. Janser Polska może wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Klienta tymi znakami (w całości lub w części) na zasadach określonych w odrębnej pisemnej umowie, tzw. umowie licencyjnej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych przez OWH lub umowę, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Przepisów wiedeńskiej konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. nie stosuje się.
 4. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Janser Polska.

Załącznik nr 1         Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Janser Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 64-111 Lipno

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) _____________________________________________________ (wymienić te rzeczy)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ____________________________________________ (wymienić te rzeczy)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ____________________________________________________________

Imię i nazwisko Odstępującego/Odstępujących: _______________________________________________

Adres Odstępującego/Odstępujących: __________________________________________________________

Podpis Odstępującego/Odstępujących: _________________________________________________________

Data: _______________________________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Skontaktuj się z nami
- w najwygodniejszej formie!

Przejdź do kontaktu

Janser Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
64-111 Lipno k. Leszna

info@janser.pl
Dodano do koszyka
Przejdź do koszyka

Twój koszyk (0)

Brak produktów w koszyku.